Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος
Άνδρας 38 χρ., μη–καπνιστής, είχε Υποτροπή κακοήθους χονδροσαρκώματος (διαστάσεων 6,6 × 5,4 × 2,9 cm), που εντοπιζόταν στο ανώτερο τμήμα του στέρνου.

Ο όγκος επεκτεινόταν κατά μήκος της 2ης στερνο-πλευρικής άρθρωσης (όπου υπήρχε έτερη μάζα με διαστάσεις 2,9 × 2,0 cm). Προεγχειρητικό σπινθηρογράφημα οστών είχε απεικονίσει αυξημένη πρόσληψη ρ/φ στις κλείδες άμφω (στα στερνικά τους άκρα), στην λαβή και στο άνω μέρος του σώματος του στέρνου, στον 3ο δεξιό πλευρικό χόνδρο και στους 2 ανώτερους αριστερούς. Ο όγκος βρισκόταν σε στενή ανατομική γειτνίαση με την Ανιούσα Αορτή, το Περικάρδιο και την Άνω Κοίλη Φλέβα· συν–εξαιρέθηκε μαζί με τους υπερκείμενους μυοδερματικούς ιστούς.

Τελέσθηκε Ανασύσταση Θωρακικού Τοιχώματος με χρήση 3 σωλήνων (οι οποίοι πληρώθηκαν με μεθυλ-μεθακρυλικό πολυμερές [“ορθοπεδικό τσιμέντο”] και ενισχύθηκαν με χαλύβδινο ράμμα) και εμφύτευση πλέγματος. Η περίπλοκη πρόθεση καλύφθηκε από συναδέλφους πλαστικούς χειρουργούς με χρήση μυοδερματικού κρημνού δεξιού πλατέως ραχιαίου.

Ο ασθενής εξήλθε την 14η μτχ/κή ημέρα με σύσταση για συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, η οποία ενδείκνυται σε περιπτώσεις Υποτροπής.

Δεκατέσσερα χρόνια ενωρίτερα ο ασθενής είχε αλλαχού υποβληθεί σε εκτομή της 1ης στερνο-πλευρικής άρθρωσης από συνάδελφο, ο οποίος είχε συρράψει την στερνοκλειδική άρθρωση με σύρμα (πράσινα βέλη στις προεγχειρητ. απεικονίσεις), προφανώς από διεγχειρητική ανάγκη απεξάρθρωσης αυτής. Η παλαιά ιστοπαθολογική έκθεση είχε αποτύχει να ταυτοποιήσει διάγνωση Χονδροσαρκώματος!

ΕΙΚΟΝΕΣ 2–6: Προεγχειρητικές ακτ/φίες και CTs,
ΕΙΚΟΝΕΣ 7–11: Διεγχειρητικές φωτογραφίες,
ΕΙΚΟΝΕΣ 12–14: Μτχ/κό αποτέλεσμα.
chestwallchondrosarcoma01.jpg

1. Γραμμή διατομής οστών προσθίου θωρακικού τοιχώματος

chestwallchondrosarcoma02.jpg

2. Προεγχειρ. ακτ/φία. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα βέλη: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών

chestwallchondrosarcoma03.jpg

3. Προεγχ. CT. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών

chestwallchondrosarcoma04.jpg

4. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με την Άνω Κοίλη Φλέβα (γαλάζια βέλη, SVC)

chestwallchondrosarcoma05.jpg

5. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με Ανιούσα Αορτή & Αορτικό Τόξο (κόκκινα βέλη)

chestwallchondrosarcoma06.jpg

6. Προεχγ CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) επεκτείνεται κατά μήκος της 2ης δεξιάς πλευράς

chestwallchondrosarcoma07.jpg

7. Διεγχειρητ. φωτ.: Έχουν διαταμεί οι ανώτερες αριστερές πλευρές και το στέρνο λοξά, ουραίως του δεξιού 4ου μεσοδιαστήματος και του αριστερού 3ου όμοιου.

chestwallchondrosarcoma08.jpg

8. Διεγχγ. φωτ.: Άλλη άποψη της έσω μοίρας του παρασκευάσματος (σε φάση προχωρημένης κινητοποίησής του), από την αριστερή πλευρά

chestwallchondrosarcoma09.jpg

9. Διεγχ.. φωτ.: Εξωτερική όψη του παρασκευάσματος, σχεδόν πλήρως κινητοποιηθέντος, ομού μετά των επιπολής (υπερκειμένων) μυοδερματικών ιστών

chestwallchondrosarcoma10.jpg

10. Διεγχ. φωτ.: Συρράπτεται κρημνός δεξιού πλατέως ραχιαίου μυός, για κάλυψη της εν τω βάθει περίπλοκης ανασύστασης του θωρακικού τοιχώματος με προθέσεις.

chestwallchondrosarcoma11.jpg

11. Διεγχ. φωτ.: Όψη του προσθίου θωρακικού τοιχώματος μετά από το πέρας της Εκτομής και Ανασύστασης

chestwallchondrosarcoma12.jpg

12. Μτχ/κή ακτ/φία (F): Εμφανείς σωλήνες (πλήρεις μεθυλ-μεθακρυλικού πολυμερούς και ενισχυμένοι με χαλύβδινα σύρματα) στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα

chestwallchondrosarcoma13.jpg

13. Μτχ/κή ακτ/φία (πλαγία): Επισημαίνεται η περιοχή της εκτομής

chestwallchondrosarcoma14.jpg

14. όψη του πλήρως επουλωθέντος προσθίου θωρακικού τοιχώματος του ασθενούς.