Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

8. Διεγχγ. φωτ.: Άλλη άποψη της έσω μοίρας του παρασκευάσματος (σε φάση προχωρημένης κινητοποίησής του), από την αριστερή πλευρά

8. Διεγχγ. φωτ.: Άλλη άποψη της έσω μοίρας του παρασκευάσματος (σε φάση προχωρημένης κινητοποίησής του), από την αριστερή πλευρά