Νέκρωση Στομάχου Ενδοθωρακικά
ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ Νέκρωση Στομάχου, ο οποίος είχε περισφιγχθεί μέσα στο αριστερό ημιθωράκιο άρρενος 28 χρ. (ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ)
stomachincarcer3.jpg

Μαύρη, Γαγγραινώδης, Νεκρωτική όψη ιστών στο ΑΡ ημιθωράκιο

stomachincarcer2.jpg

Μαύρη, Γαγγραινώδης, Νεκρωτική όψη ιστών στο ΑΡ ημιθωράκιο

stomachincarcer5.jpg

Σαφές όριο Νέκρωσης Στομάχου (βέλη)

stomachincarcer6.jpg

Σαφές όριο Νέκρωσης Στομάχου (βέλη)

stomachincarcer9.jpg

Εναπομείνασα μοίρα (βιώσιμη) Στομάχου, μετά από εκτομή νεκρωθείσας