Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

3. Προεγχ. CT. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών

3. Προεγχ. CT. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών