Υδατίδες Κύστεις (πνευμονική Εχινοκοκκίαση)
ΕΙΚΟΝΕΣ 1-6: Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη δεξιού πνεύμονα σε 19-χρονο καπνιστή (Προεγχειρητικές απεικονίσεις).

ΕΙΚΟΝΕΣ 7, 10: Ευμεγέθης Υδατίδα Κύστη δεξιού πνεύμονα (ΔΚΛ) σε 19-χρονο καπνιστή (2 pack-yrs): Διεγχειρητικές φωτογραφίες (Προ και Μετά από την αφαίρεση της Κύστεως)

EIKONΕΣ 8-9: Ευμεγέθης Υδατίδα Κύστη αριστερού πνεύμονα (ΑΚΛ) σε 19-χρονο καπνιστή (6 pack-yrs): Διεγχειρητικές φωτογραφίες (Προ και Μετά από την αφαίρεση της Κύστεως)
hydatid01.jpg

1. Προεχγ/κή Ακτ/φία θώρακος (ΟΠ): Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ) δεξιού πνεύμονος

hydatid02.jpg

2. Προεχγ/κή Ακτ/φία θώρακος (πλαγία): Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη) πνεύμονος

hydatid03.jpg

3. Προεχγ/κή CT: Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ) ΔΕ πνεύμονος. Πίεση στα αγγεία πνευμονικής πύλης

hydatid04.jpg

4. Προεχγ/κή CT: Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ) ΔΕ πνεύμονος.

hydatid05.jpg

5. Προεχγ/κή CT: Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη) δεξιού πνεύμονος

hydatid06.jpg

6. Προεχγ/κή CT: Γιγαντιαία Υδατίδα Κύστη (18 x 12 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ) ΔΕ πνεύμονος. Πίεση στα αγγεία πνευμον. πύλης & στην καρδιά

hydatid08.jpg

8. Διεγχ/κή φωτογρ: Ευμεγέθης Υδατίδα Κύστη (6,9 x 5,4 cm, ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη) πνευμονικού ΑΚΛ (ΜΠΛΕ βέλη)

hydatid09.jpg

9. Εκπυρηνισθείσα ή ‘εκμαιευθείσα’ ακέραιη κύστη του ΑΚΛ 6,9 x 5,4 cm (χειρ/κό παρασκεύασμα)