Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS
Κακόηθες μυοϊνοβλαστικό Σάρκωμα ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ταχέως εξελισσόμενο, ως Τυχαίο ακτ/γικό εύρημα σε πλήρως Ασυμπτωματικό 21-χρονο καπνιστή (εύρωστο αθλητή).

ΕΙΚΟΝΕΣ 1-2: Προεγχειρητικές ακτ/φίες του Ασυμπτωματικού ασθενούς Κατά την Εισαγωγή.

ΕΙΚΟΝΑ 3: Φυσιολογική ακτ/φία 14 μήνες Προ εισαγωγής.

ΕΙΚΟΝΕΣ 4-5: Προεγχειρητ. CTs απεικονίσεις (Αξονικής Τομογραφίας)

ΕΙΚΟΝΕΣ 6-9: Προεγχειρ. MRI απεικονίσεις (Μαγνητικής Τομογραφίας)

ΕΙΚΟΝΕΣ 10-12: Διεγχειρητικές Φωτογραφίες του Όγκου in situ (VATS), κατά την διαδικασία της "επί υγιούς" ριζικής εξαίρεσης (εκτομής) και το τελικώς εκταμέν χειρ/κό παρασκεύασμα
sarcomamyofibrobl03_c.jpg

2. Προεγχειρητ. ακτ/φία P Εισαγωγής ασθενούς

sarcomamyofibrobl02.jpg

3. Η προ 14 μηνών ακτ/φία (του τότε 20-χρονου ασθ.) ήταν Κατά Φύση

sarcomamyofibrobl04.jpg

4. Προεγχ. CT (γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

sarcomamyofibrobl05.jpg

5. Προεγχειρητική CT

sarcomamyofibrobl06.jpg

6. Προεγχ. MRI (στεφανιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

sarcomamyofibrobl07.jpg

7. Προεγχ. MRI (οβελιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

sarcomamyofibrobl08.jpg

8. Προεγχειρητική MRI (οβελαία τομή)

sarcomamyofibrobl09.jpg

9. Προεγχ. MRI (αξονική τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

sarcomamyofibrobl10.jpg

10. Διεγχειρ.φ.: ανευρίσκονται με VATS τα έσω Όρια του Όγκου & σημαίνονται (βελόνες № 21 G)

sarcomamyofibrobl11.jpg

11. Διεγχ.φωτ. της "επί υγιούς" ριζικής εξαίρεσης του Όγκου (Εκτομής Θωρακ. Τοχώματος)

sarcomamyofibrobl12.jpg

12. Το τελικώς εκταμέν χειρ/κό παρασκεύασμα με υπερκείμενους μυοδερματικούς ιστούς