ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΕΣ Αερώδεις Κύστεις ή Εμφυσηματικές Φυσαλίδες
ΕΙΚΟΝΑ 1: Ευμεγέθης Αερώδης Κύστη του ΑΚΛ σε 26-χρονο μη-καπνιστή.

ΕΙΚΟΝΕΣ 2-11: Γιγαντιαίες και Πολυάριθμες Αερώδεις Κύστεις αριστερού πνεύμονα σε 27-χρονο καπνιστή (10 pack-yrs): διεγχειρητκές φωτογραφίες και προεγχειρητικές απεικονίσεις (σπινθηρογράφημα αιματώσεως, ακτ/φία, CT).

EIKONΕΣ 12-15: Ευμεγέθης Αερώδης Κύστη (μ.δ. 7,8 cm) ΔΚΛ σε 40-χρονο καπνιστή (15 pack-yrs), στο εσωτερικό της οποίας αιωρείτο η Κάτω Πνευμονική Φλέβα (είχε εκφυλισθεί κυστικά το πέριξ της φλέβας πνευμονικό παρέγχυμα). Αρχικά επιχειρήθηκε συμπλησίαση των τοιχωμάτων της κύστης με συρραφή τους & πλευροδεσία δια τριβής, αλλά τελικά απαιτήθηκε κάτω Λοβεκτομή.
bullaremark01.jpg

1. Ευμεγέθης bulla του ΑΚΛ (ΜΠΛΕ). ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη: το φρενικό νεύρο επί του περικαρδίου

bullaremark02.jpg

2. Γιγαντιαία bulla μ.δ. ~8 cm προπίπτει από την περιορισμένη θωρακοτομή δια της κοίτης της 6ης πλευράς

bullaremark03.jpg

3. Πολυάριθμες μικρότερου μεγέθους bullae ανευρίσκονται μετά από την εκτομή της Γιγαντιαίας bulla

bullaremark04.jpg

4. Μεγάλη ενδοπαρεγχυματική bulla

bullaremark05.jpg

5. Βαθύτερα ενδοθωρακικά ευρισκόμενη Μεγάλη bulla

bullaremark06.jpg

6. Προεγχειρητικό Σπινθηρογράφημα με εκσεσημασμένα ελαττωμένη Αιμάτωση αριστερού πνεύμονα

bullaremark07.jpg

7. Προεγχειρητική ακτ/φία θώρακος ίδιου ασθενούς (εικ. 2-11). ΜΠΛΕ: πολυάριθμες Ευμεγέθεις bullae

bullaremark08.jpg

8. Προεγχειρητική CT ίδιου ασθενούς (εικ. 2-11). ΜΠΛΕ: πολυάριθμες Ευμεγέθεις bullae

bullaremark09.jpg

9. Προεγχ/κή CT ίδιου ασθενούς (εικ. 2-11). ΜΠΛΕ: πολυάριθμες Ευμεγέθεις bullae

bullaremark10.jpg

10. Προεγχ/κή CT ίδιου ασθενούς (εικ. 2-11). ΜΠΛΕ: πολυάριθμες Ευμεγέθεις bullae

bullaremark11.jpg

11. Προεγχ/κή CT ίδιου ασθενούς (εικ. 2-11). Πολυάριθμες Ευμεγέθεις bullae

bullaremark12.jpg

12. Η Κάτω Πνευμονική φλέβα (ΜΠΛΕ βέλη) αιωρείται στο εσωτερικό Μεγάλης bulla (ΠΡΑΣΙΝΑ), μ.δ. 7,8 cm

bullaremark14.jpg

13. Προεγχειρητική CT: ΜΠΛΕ βέλη: η Κάτω Πνευμονική Φλέβα. ΠΡΑΣΙΝΑ: η αερώδης κύστη

bullaremark15.jpg

14. Προεγχειρητική CT: ΜΠΛΕ βέλη: η Κάτω Πνευμονική Φλέβα. ΠΡΑΣΙΝΑ: η αερώδης κύστη

bullaremark13.jpg

15. Προεγχειρητική CT: ΜΠΛΕ βέλη: η Κάτω Πνευμονική Φλέβα. ΠΡΑΣΙΝΑ: η αερώδης κύστη