Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

13. Μτχ/κή ακτ/φία (πλαγία): Επισημαίνεται η περιοχή της εκτομής

13. Μτχ/κή ακτ/φία (πλαγία): Επισημαίνεται η περιοχή της εκτομής