Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

14. όψη του πλήρως επουλωθέντος προσθίου θωρακικού τοιχώματος του ασθενούς.

14. όψη του πλήρως επουλωθέντος προσθίου θωρακικού τοιχώματος του ασθενούς.