Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

2. Προεγχειρ. ακτ/φία. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα βέλη: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών

2. Προεγχειρ. ακτ/φία. Ιώδη βέλη: ο όγκος. Πράσινα βέλη: συρμάτινο ράμμα, αλλαχού εισαχθέν προ 14 ετών