Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

11. Διεγχ. φωτ.: Όψη του προσθίου θωρακικού τοιχώματος μετά από το πέρας της Εκτομής και Ανασύστασης

11. Διεγχ. φωτ.: Όψη του προσθίου θωρακικού τοιχώματος μετά από το πέρας της Εκτομής και Ανασύστασης