Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

5. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με Ανιούσα Αορτή & Αορτικό Τόξο (κόκκινα βέλη)

5. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με Ανιούσα Αορτή & Αορτικό Τόξο (κόκκινα βέλη)