Προσθία Μεσαυλιοτομή ( “ μεσοθωρακο τομή ” ) κατά Charmberlain, δεξιά
1: Σχεδιάγραμμα παραστερνικής εντόπισης της τομής μίας Δεξιάς Μεσαυλιοτομής.

Φωτογρ 2-3: Διεγχειρητικές φωτογραφίες Δεξιάς προσπέλασης (δια του 2ου μεσοπλευρίου διαστήματος και χωρίς εκτομή πλευρικού χόνδρου) σε περίπτωση γυναίκας καπνίστριας 39 ετών, στην οποία τέθηκε ένδειξη χειρουργικής δάνοιξης και διερεύνησης της δεξιάς μοίρας του προσθίου Μεσαυλίου.

Ο αγγλοσαξωνικός όρος “ anterior mediastinotomy ” (right or left–sided) αποδίδεται στα ελληνικά καλύτερα ως “ Προσθία Μεσαυλιοτομή ” (δεξιά είτε αριστερά), κατά Chamberlain. Ο προτεινόμενος όρος είναι σύνθετη λέξη από τους δόκιμους όρους Μεσαύλιο + τομή.

Βρίσκεται σε κλινική χρήση και ο όρος “Προσθία Μεσοθωρακοτομή” : το πρόβλημα με αυτόν τον ατυχέστερο όρο είναι ότι μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη εντύπωση σε κάποιους ότι πρόκειται δήθεν για κάποιο είδος “ Θωρακοτομής ”

ΔΕΝ πρόκειται για “ μεσο  Θωρακοτομή ”, αλλά για “ μεσοθωρακο  Τομή ”
rightmediastinotomy01.jpg

1. Θέση τομής με Μαύρο (Δεξιά, όπως εδώ, ή αριστερά παραστερνικά)

rightmediastinotomy02.jpg

2. Απωθείται η δεξιά πνευμονική κορυφή (Πορτοκαλί) & εκτίθεται το Μεσαύλιο (Κίτρινο)

rightmediastinotomy03.jpg

3. Διάνοιξη μεσαυλικού Υπεζωκότα (Κίτρινο), για διερεύνηση μεσαυλικής παθολογίας

rightmediastinotomy04.jpg

4. Το χειρ/κό τραύμα δεξιάς μεσαυλιοτομής (Μαύρου χρώμ. βέλη)