Άτυπος Λιπωματώδης Όγκος Πλευράς
Ενδοθωρακικός Όγκος 7 x 6 x 4 cm της 5ης πλευράς αριστερά 23-χρονου άρρενος καπνιστή
riblipomatous1.jpg

ΠΡΑΣΙΝΑ: Όγκος προ αφαίρεσής του από εγχειρητικό πεδίο. ΛΕΥΚΑ: 5η διατμηθείσα πλευρά

riblipomatous2.jpg

Παρσκεύασμα. ΠΡΑΣΙΝΑ: Όγκος. ΛΕΥΚΑ: διατμηθείσα πλευρά

riblipomatous6.jpg

Προεγχ/κή CT (πράσινα: Όγκος)

riblipomatous7.jpg

Προεγχ/κή MRI (πράσινα: Όγκος)

riblipomatous8.jpg

Προεγχ/κή MRI (πράσινα: Όγκος)