Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

1. Γραμμή διατομής οστών προσθίου θωρακικού τοιχώματος

1. Γραμμή διατομής οστών προσθίου θωρακικού τοιχώματος