Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

10. Διεγχ. φωτ.: Συρράπτεται κρημνός δεξιού πλατέως ραχιαίου μυός, για κάλυψη της εν τω βάθει περίπλοκης ανασύστασης του θωρακικού τοιχώματος με προθέσεις.

10. Διεγχ. φωτ.: Συρράπτεται κρημνός δεξιού πλατέως ραχιαίου μυός, για κάλυψη της εν τω βάθει περίπλοκης ανασύστασης του θωρακικού τοιχώματος με προθέσεις.