Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

12. Μτχ/κή ακτ/φία (F): Εμφανείς σωλήνες (πλήρεις μεθυλ-μεθακρυλικού πολυμερούς και ενισχυμένοι με χαλύβδινα σύρματα) στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα

12. Μτχ/κή ακτ/φία (F): Εμφανείς σωλήνες (πλήρεις μεθυλ-μεθακρυλικού πολυμερούς και ενισχυμένοι με χαλύβδινα σύρματα) στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα