Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

4. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με την Άνω Κοίλη Φλέβα (γαλάζια βέλη, SVC)

4. Προεγχ. CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) σε στενή ανατομική γειτνίαση με την Άνω Κοίλη Φλέβα (γαλάζια βέλη, SVC)