Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

6. Προεχγ CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) επεκτείνεται κατά μήκος της 2ης δεξιάς πλευράς

6. Προεχγ CT. Ο όγκος (ιώδη βέλη) επεκτείνεται κατά μήκος της 2ης δεξιάς πλευράς