Σκαφοειδής Θώρακας
Σκαφοειδής θώρακας (άλλως “θώρακας υποδηματοποιών”) σε 19-χρονο άρρενα Πριν από και Μετά από χειρουργική αποκατάσταση (κατά Wells-Milstein)
pectusexcavatum01.jpg

Βαθιά εισολκή ή κοίλανση στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου

pectusexcavatum02.jpg

Βαθιά εισολκή στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου (Προεγχειρητικά)

pectusexcavatum03.jpg

Μετεγχειρητικά εξαλείφθηκε η εισολκή (δημιουργία ουλής)