Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη
Κατ' Επολίσθηση Διαφραγματοκήλη

ΕΙΚΟΝΕΣ 1-3 : η Ενδοθωρακική μοίρα του στομάχου (δηλ. η ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη) σε ΑΠΛΗ ακτ/φία θώρακος, Χωρίς σκιαγραφικό, η οποία διέλαθε της διάγνωσης προεγχειρητικά από πολλούς συναδέλφους· δεν υπήρξε καν ανάγκη για προεγχειρητική Οισοφαγογραφία με Ba (προεγχ. επιβεβαίωση της διάγνωσης δις με ενδοσκόπηση)

ΕΙΚΟΝΕΣ 4-7 : η διαφραγματοκήλη Προ αποκατάστασης

ΕΙΚΟΝΕΣ 8-12 : Mετά από χειρουργική αποκατάσταση (θολοπλαστική Belsey Mark IV)
olisthainousa10.jpg

1. Προεγχειρ. Απλή ακτ/φία θώρακος: κοιτάξτε προσεκτικά Πίσω από την καρδιακή σιλουέτα!

olisthainousa11.jpg

2. Η ίδια ακτ/φία. ΒΕΛΗ: ενδοθωρακική μοίρα στομάχου, της οποίας είχε διαλάθει η διάγνωση από πολλούς

olisthainousa12.jpg

3. Η πλαγία απλή ακτ/φία της ίδιας περίπτωσης (οι ως άνω εικόνες 1-2-3 αφορούν την ίδια κλινική περίπτωση ασθενούς)

olisthainousa01.jpg

4. Προεγχειρ/κή Οισοφαγογραφία με Ba: ΠΡΑΣΙΝΑ: διαφραγματοκήλη, ΚΙΤΡΙΝΑ: ενδοκοιλιακός στόμαχος, ΜΠΛΕ: διάφραγμα

olisthainousa02.jpg

5. Προεγχειρ/κή Οισοφαγογραφία με Ba: ΠΡΑΣΙΝΑ: διαφραγματοκήλη, ΚΙΤΡΙΝΑ: ενδοκοιλιακός στόμαχος, ΜΠΛΕ: διάφραγμα

olisthainousa03.jpg

6 Διεγχειρητικά η Διαφραγματοκήλη, δηλ. ο ενδοθωρακικός θόλος στομάχου (ΜΠΛΕ). ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα

olisthainousa05.jpg

8. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα)

olisthainousa06.jpg

9. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα)

olisthainousa07.jpg

10. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: οισοφάγειο τρήμα διαφράγματος)

olisthainousa08.jpg

11. Μτχ/κή ακτ/γική απεικόνιση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: διάφραγμα, ΚΙΤΡΙΝΑ: στόμαχος ενδοκοιλιακά)

olisthainousa09.jpg

12. Μτχ/κή ακτ/γική απεικόνιση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: διάφραγμα, ΚΙΤΡΙΝΑ: στόμαχος ενδοκοιλιακά)