Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

3. Η πλαγία απλή ακτ/φία της ίδιας περίπτωσης (οι ως άνω εικόνες 1-2-3 αφορούν την ίδια κλινική περίπτωση ασθενούς)

3. Η πλαγία απλή ακτ/φία της ίδιας περίπτωσης (οι ως άνω εικόνες 1-2-3 αφορούν την ίδια κλινική περίπτωση ασθενούς)