Σκαφοειδής Θώρακας

Βαθιά εισολκή ή κοίλανση στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου

Βαθιά εισολκή ή κοίλανση στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου