Σκαφοειδής Θώρακας

Μετεγχειρητικά εξαλείφθηκε η εισολκή (δημιουργία ουλής)

Μετεγχειρητικά εξαλείφθηκε η εισολκή (δημιουργία ουλής)