Σκαφοειδής Θώρακας

Βαθιά εισολκή στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου (Προεγχειρητικά)

Βαθιά εισολκή στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου (Προεγχειρητικά)