Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

10. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος

10. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος