Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

11. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος

11. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος