Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

9. Προεγχ/κή MRI Γαγγλιονευρινώματος

9. Προεγχ/κή MRI Γαγγλιονευρινώματος