Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

4. Παρασκεύασμα εκτομής (Νευρογαγγλίωμα)

4. Παρασκεύασμα εκτομής (Νευρογαγγλίωμα)