Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

2. Γαγγλιονεύρωμα (ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη) 24χρονου, προσπέλαση κατά Goldstraw

2. Γαγγλιονεύρωμα (ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη) 24χρονου, προσπέλαση κατά Goldstraw