Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

6. Αποκατάσταση. ΚΙΤΡΙΝΑ: το σημείο εξόδου του Οισοφάγου από ημιθωράκιο προς κοιλιά (απουσία Θόλου ενδοθωρακικά)

6. Αποκατάσταση. ΚΙΤΡΙΝΑ: το σημείο εξόδου του Οισοφάγου από ημιθωράκιο προς κοιλιά (απουσία Θόλου ενδοθωρακικά)