Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

7.Διφασικό Θύμωμα 9,5 cm μέσω δεξιάς θωρακοτομής δια κοίτης 4ης πλευράς

7.Διφασικό Θύμωμα 9,5 cm μέσω δεξιάς θωρακοτομής δια κοίτης 4ης πλευράς