Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

6.Χειρ/κό παρασκεύασμα Διφασικού Θυμώματος, εκταμέντος

6.Χειρ/κό παρασκεύασμα Διφασικού Θυμώματος, εκταμέντος