Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

8.Προεγχ/κή ακτ/φία θώρακος. ΜΠΛΕ: θύμωμα

8.Προεγχ/κή ακτ/φία θώρακος. ΜΠΛΕ: θύμωμα