Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

2.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)

2.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)