Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

3.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)

3.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)