Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

1.Προεγχειρητική ακτ/φία θώρακος. ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Θύμωμα

1.Προεγχειρητική ακτ/φία θώρακος. ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Θύμωμα