Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

11. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου

11. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου