Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

12. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου

12. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου