Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

4. Ακτινογραφία προεγχειρητιική (αριστερή πλαγία)

4. Ακτινογραφία προεγχειρητιική (αριστερή πλαγία)