Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

3. Ακτινογραφία προεγχειρητική (οπισθιοπροσθία)

3. Ακτινογραφία προεγχειρητική (οπισθιοπροσθία)