Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

2. Ουλή της πύλης εισόδου

2. Ουλή της πύλης εισόδου