Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

1. Μολύβδινο σφαιρίδιο (κοινώς “σκάγι”)

1. Μολύβδινο σφαιρίδιο (κοινώς “σκάγι”)