Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

8. ΊδΙα με την ως άνω Εικ.7: βέλη δείχνουν τις ανατομικές δομές

8. ΊδΙα με την ως άνω Εικ.7: βέλη δείχνουν τις ανατομικές δομές