Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

2. Απλή ακτ/φία (προεγχειρητική)

2. Απλή ακτ/φία (προεγχειρητική)