Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

6. Διάνοιξη in vitro του παρασκευάσματος: ορατό το ξένο σώμα

6. Διάνοιξη in vitro του παρασκευάσματος: ορατό το ξένο σώμα